CAFÉ KITSUNÉ ROASTERYが入るのは再生した大正時代の民家。焙煎工場を併設したCAFÉ KITSUNÉは世界初。
焙煎工場を併設したCAFÉ KITSUNÉは世界初