Valextra

商品陳列のスペースやギャラリーなど空間に合わせて照度が調節されている。
空間に合わせて照度が調節されている